ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ด้วยปฏิธานที่จะเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครบวงจรและสนองความต้องการทางการศึกษาให้แก่ชุมชน โรงเรียนเตรียมบัณฑิตจึงเปิดทำการสอนในระดับปวส. ภาคพิเศษเพื่อความสะดวกทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ และยังเป็นศูนย์การศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและสูงขึ้นไป ทำการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้รับคุณภาพทางการศึกษาอย่างเต็มที่และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

 3,654 total views,  3 views today