ประถมและมัธยมศึกษา

จัดการเรียนการสอนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยและสร้างความประพฤติที่ดี ให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ-ดนตรี-กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

กิจกรรมเสริมระดับประถม-มัธยม

  • Conversation สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากบริษัทมืออาชีพ
  • Computer และ ICT
  • เสริมภาษาจีนทุกระดับชั้น
  • นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ชุมนุมต่างๆ ว่ายน้ำ (ระดับประถม)
  • ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง Conversation ห้องศิลปะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
  • กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
  • กิจกรรมวันวิชาการ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ

 9,664 total views,  3 views today