ปฐมวัย/อนุบาล

มุ่งเสริมสร้างพัฒนาการและความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม การเรียนรู้แบบ Project Approach เด็กได้มีส่วนร่วมและศึกษาจากสถานที่จริงอย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังปลูกฝังในเรื่องของมารยาท คุณธรรมและอนุรักษ์ประเพณีไทยอีกด้วย

ชมวิดิทัศน์แนะนำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (หลักสูตร IEP)

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับปฐมวัย

การเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม CAI จากสสวท. SIPA และ Thai Kid Com ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 พร้อมให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2014-08-27 10.52.04

การเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (หลักสูตรโปรแกรม Thai Kid Com)

การพัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย พร้อมด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย

eng

การเรียน Conversation ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

การพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย และอารมณ์ ด้วยวิชา นาฎศิลป์ พละ ชุมนุมต่างๆ

2014-08-25 08.57.08

การเรียนดนตรีสากล (คีย์บอร์ด) ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ด้วยโซนของเล่น (Play Land) ได้แก่ ห้องสมุด เครื่องเล่นสนาม สวนสัตว์จำลอง จิตกรรมฝาผนัง (Paint Wall)

play land

พื้นที่สนามเด็กเล่น (Play Land)

เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิตมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประจำทุกปี

IMG_6708

การทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่ซาฟารีเวิลด์ (ปีการศึกษา 2557)

การจัดกิจกรรมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ

IMG_6398

การประกวดชุดรีไซเคิล วันวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย (ปีการศึกษา 2557)

การส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรม ประเพณีไทย ด้วยการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา เป็นต้น

IMG_2216

กิจกรรมวันเข้าพรรษา (ปีการศึกษา 2557)

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ เช่น  การสอนเสริมภาษาจีน (ในระดับชั้นอนุบาล 3) การเข้าค่ายภาษาอังกฤษสุดหรรษา (English Camp)

ผู้ปกครองท่านใดสนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถติดต่อขอนัดวันได้ที่ 02-995-7990-3 หรือ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เว็บโรงเรียน 081-440-0068 (อ.สุดา) ได้เลยค่ะ

 14,571 total views,  8 views today