ประวัติ

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต

เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยบริษัท โชควัฒนพล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 96/80 หมู่ที่ 2 ถนนประชาอุทิศ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่

 วิดิทัศน์แสดงสถานที่ตั้งโรงเรียนด้วยแผนที่เสมือนจริง (Google Earth)

การให้บริการทางการศึกษา

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตให้บริการทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นสถานศึกษาเอกชนที่เปิดการเรียนการสอนแบบครบวงจรของจังหวัดปทุมธานี ที่ให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ ได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างทั่วถึง

การพัฒนาและผลงาน

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานของคณะผู้บริหารที่ต้องการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพแก่ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงความทุ่มเทและเสียสละของคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน กอปรกับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ปกครอง นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ กว่า 17 ปี (2540-2557) โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • ผ่านการรับรองคุณภาพการจากศึกษาจากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา สมศ. ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
  • ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 2 สมัย และได้รับโล่โรงเรียนอ่อนหวานระดับดีเยี่ยมของจังหวัดปทุมธานี จากกรมอนามัย
  • มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
  • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภูมิภาคในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปี
  • เป็นโรงเรียนที่ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยเสริมวิชาดนตรีไทย นาฎศิลป์และการแสดงโขนในงานประจำปีของโรงเรียน มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาและได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยความสามารถด้านนาฎศิลป์
  • มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย มาให้บริการแก่บุคลากร ผู้เรียน รวมไปถึงการใช้สื่อการสอนสมัยใหม่ อาทิ ห้องเรียนออนไลน์ (e-Learning)  คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (OTPC – One Tablet Per Child ) สมาร์ททีวี (Smart TV) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย
1606955_643230779126279_2382973180250733153_n

การพัฒนาระบบเครือข่ายของโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ให้มีความพร้อม รองรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมบัณฑิตยังคงมุ่งมั่นในการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียน ด้วยความดูแลเอาใจใส่จากคณะครู การดูแลที่อบอุ่นและใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรมดังปรัชญาของ โรงเรียนที่ว่า การศึกษาดี  มีคุณธรรม

 11,814 total views,  5 views today