เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านทราบว่า ทางโรงเรียนได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกว่า 3 โครงข่าย (3 Up-link) มี Bandwidth รวมมากกว่าสามกิกะบิต (3Gbps) สามารถให้บริการรองรับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบริการไว้ ได้แก่

  • ห้องสมุด
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (อาคารเรียนฝั่งอนุบาล)

นอกจากนี้ ยังมีบริการเครือข่ายไร้สาย TBDWIFI ที่สามารถนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ มาใช้งานได้ในทุกพื้นที่ของโรงเรียน ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นำเสนอ ความรู้ ข่าวสารใหม่ๆ แก่นักเรียนในชั้นเรียน และยังรองรับการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาอีกด้วย

ระบบเครือข่ายความเร็วสูงรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเตรียมบัณฑิตทุกคน ได้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ฝึกฝน พัฒนา ศักยภาพของตนเอง จนก่อเกิดเป็น องค์ความรู้ที่ยั่งยืน เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย TBD Network ในปัจจุบัน

กราฟแสดงอัตราการใช้งานบนระบบเครือข่าย TBD Network
กราฟแสดงอัตราการใช้งานบนระบบเครือข่าย TBD Network ในปัจจุบัน

 7,370 total views,  24 views today