แจ้งสอบมาตรฐานวิชาชีพ

test2

แจ้งนักศึกษา ปวส. ทราบ ให้นักศึกษามาทำการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในวันที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
- สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คน
- สาขาการตลาด      จำนวน  5 คน
ติดต่อห้องธุรการ ปวส.

ข้อมูลสถานศึกษาในระดับ ปวส.

คลิกเลือกข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการทราบได้จากหัวข้อด้านล่าง

ข้อมูลพื้นฐานระดับ ปวส. 

ข้อมูลนักศึกษาระดับ ปวส.

ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลครุภัณฑ์