ประถมและมัธยมศึกษา

จัดการเรียนการสอนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยและสร้างความประพฤติที่ดี ให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ-ดนตรี-กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

กิจกรรมเสริมระดับประถม-มัธยม

  • Conversation สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากบริษัทมืออาชีพ
  • Computer และ ICT
  • เสริมภาษาจีนทุกระดับชั้น
  • เสริมการเรียนคณิตศาสตร์ หลักสูตร Maths World ในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ ผ่านการทดลองทางคณิตศาสตร์ (Maths Lab)
  • นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ชุมนุมต่างๆ ว่ายน้ำ (ระดับประถม)
  • ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง Conversation ห้องศิลปะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             ระบบเครือข่ายไร้สาย เรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ห้องปฏิบัติการวิชาการงาน ฯลฯ
  • กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
  • กิจกรรมวันวิชาการ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ

 9,455 total views,  4 views today