ภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น โดยมีทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน โดยจะฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัย และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • การใช้เพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง -พูด -อ่าน -เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมูล   ข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นำเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ   และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
 • การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ การใช้ภาษาต่างประเทศตาม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม
 • ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
 • ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
IMG_1267

การให้ความรู้แก่ผู้เรียนในด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

โดยนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตทุกคน จะต้องได้รับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต โดยมีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

 • นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย จะได้รับการฝึกฝนทักษะในด้านการฟัง การพูด และเน้นการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา จะได้รับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน โดย เรียนกับครูชาวต่างชาติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน
12736600_10154521748160830_1051026081_o

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนเตรียมบัณฑิตทุกคน

นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมบัณฑิตยังได้เปิดหลักสูตรที่เน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ที่มีความซับซ้อนและการเรียนการสอนที่เข้มข้นขึ้นกว่าปกติ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร IEP และ MEP*

หลักสูตรภาษาอังกฤษ IEP

นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีความซับซ้อนและการเรียนที่เข้มข้นกว่าในระดับปกติ  โดยมีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

 • นักเรียนในระดับปฐมวัย เรียนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ (Phonics) ซึ่งเป็นการเรียนโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร a ถึง z ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ จากความเข้าใจในระบบการออกเสียงที่ถูกต้อง ไม่ใช้การท่องจำคำศัพท์
 • นักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา จะได้รับการเรียนการสอนในชั่วโมงภาษาอังกฤษ กับครูชาวต่างชาติ สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน (มีครูไทยช่วยดูแลนักเรียน) ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเกม เพลง กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป คือ หลักสูตรนี้จะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติทุกคาบเรียน

web1

การเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรงทุกคาบเรียนในหลักสูตร IEP

หลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP

นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (STEM Education) ที่นำเอาาจุดเด่นของธรรมชาติวิชา ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานรวมกัน ผ่านการสอนจากคุณครูชาวต่างชาติ ใน 4 วิชาหลัก เพื่อฝึกให้รู้จักการคิดคำนวณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เหตุผล

 • นักเรียนจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ด้วยเนื้อหาการสอนและหนังสือแบบเรียนเป็นภาษาอังกฤษ กับคุณครูชาวต่างชาติ
 • ในระดับปฐมวัยมีคุณครูไทยและครูต่างชาติประจำชั้นร่วมกัน รวมทั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อคอยดูแล ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก
 • ในระดับประถม มีคุณครูไทยและครูต่างชาติประจำชั้นร่วมกัน เพื่อคอยดูแล ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน

กล่าวโดยสรุป คือ หลักสูตรนี้จะเรียน 4 รายวิชาหลักกับครูชาวต่างชาติทุกคาบเรียน


* ชื่อหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

 

 10,730 total views,  3 views today