ภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น โดยมีทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน โดยจะฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัย และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

  • การใช้เพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง -พูด -อ่าน -เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมูล   ข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นำเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ   และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
  • การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ การใช้ภาษาต่างประเทศตาม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม
  • ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
  • ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
IMG_1267

การให้ความรู้แก่ผู้เรียนในด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

โดยนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตทุกคน จะต้องได้รับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต โดยมีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

  • นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย จะได้รับการฝึกฝนทักษะในด้านการฟัง การพูด และเน้นการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  • นักเรียนในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา จะได้รับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน โดย เรียนกับครูชาวต่างชาติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน
12736600_10154521748160830_1051026081_o

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนเตรียมบัณฑิตทุกคน

นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมบัณฑิตยังได้เปิดหลักสูตรที่เน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ที่มีความซับซ้อนและการเรียนการสอนที่เข้มข้นขึ้นกว่าปกติ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร IEP และ MEP*

หลักสูตรภาษาอังกฤษ IEP

เป็นหลักสูตรที่เปิดเฉพาะระดับประถมศึกษา โดยนักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีความซับซ้อนและการเรียนที่เข้มข้นกว่าในระดับปกติ  ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเกม เพลง กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น

web1

การเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติในหลักสูตร IEP

หลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP

เป็นหลักสูตรที่เปิดในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4  นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (STEM Education) ที่นำเอาาจุดเด่นของธรรมชาติวิชา ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานรวมกัน ผ่านการสอนจากคุณครูชาวต่างชาติ ใน 4 วิชาหลัก เพื่อฝึกให้รู้จักการคิดคำนวณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เหตุผล

  • นักเรียนจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ด้วยเนื้อหาการสอนและหนังสือแบบเรียนเป็นภาษาอังกฤษ กับคุณครูชาวต่างชาติ
  • ในระดับประถม เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จะปรับเป็น IEP  เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันหรือสอบระดับชาติ ที่ต้องอาศัยการตีความโจทย์ภาษาไทย

* หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

 11,491 total views,  6 views today