ภาษาจีน

ในปัจจุบันประเทศจีนถือได้ว่าเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและมีประชากรเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทุกทวีปทั่วโลก โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการสอนภาษาจีนกลางขึ้น โดยครูจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เอกลักษณ์การเรียนรู้ตัวอักษรภาษาจีน

  1. ด้านการเขียนตัวอักษร   การเขียนตัวอักษรภาษาจีนขีดเป็นหน่วยการเขียนตัวอักษรเล็กที่สุดรูปลักษณ์ ทิศทางการขีดเขียนต่างกันระหว่างขีดเขียนแต่ละข้อมีลำดับขีดที่ถูกกำหนดไว้ อย่างชัดเจนรูปแบบยาวสั้นตำแหน่งลักษณ์จุดตัดต่อระหว่างขีดต่างก็เป็นปัจจัย การแยกแยะการเขียนตัวอักษรภาษาจีนนักเรียนต้องการเรียนรู้จะต้องมีความ สามารถแยกแยะรูปภาพอย่างละเอียดความแตกต่างของการเขียนตัวอักษรภาษาจีนตัว อักษรแบบอักขระแตกต่างกัน ทำให้มีนักเรียนนอกโดยเฉพาะนักเรียนนอกจากยุโรป อเมริกาขาดความสามารถรู้ซึ้งถึงความละเอียดลออการขีดเขียนของตัวอักษรภาษา จีนทำให้ตัวอักษรภาษาจีนที่เขียนออกมาผิดเพี้ยนไป
  2. ด้านการอ่านตัวอักษรภาษาจีน เป็นทั้งเครื่องหมายสื่อความ การออกเสียงและเครื่องหมายตัวอักษร   ชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยขีดเขียนมีส่วนแสดงออกถึงการออกเสียงและการสื่อความ หมาย มันต่างกับตัวอักษรอักขระที่แสดงการออกเสียงโดยตรงเอกลักษณ์ของตัวอักษรภาษา จีนดังกล่าวสะท้อนถึงการเรียนการสอนภาษาจีนก็ต้องให้ความสำคัญต่อการทำความ เข้าใจกับ การค้นพบของคำอธิบายเหตุผลภายในของตัวอักษรภาษาจีนและกฎเกณฑ์โครงสร้างภายใน ของตัวอักษรภาษาจีน
  3. ด้านการใช้ตัวอักษรภาษาจีน  ตัวอักษรภาษาจีนแต่ละตัวมีคุณสมบัติทับซ้อนของคำคุณศัพท์และเสียงคำอีกทั้ง ตัวอักษรตัวหนึ่งมีความหลากหลายเป็นปรากฏการณ์การที่แพร่หลายมากในกระบวนการ ใช้ตัวอักษรภาษาจีนตัวอักษรภาษาจีนโดยตัวของมันเองสามารถสร้างเครือข่ายหลาย มิติด้านรูปลักษณ์  แสงความหมายเพื่อแยกแยะกับตัวอักษรภาษาจีนอื่นๆ  โดยเฉพาะตัวอักษรจีนที่มีความคล้ายคลึงกันด้านรูปลักษณ์เสียงและความหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนจากการที่ตัวอักษรที่มีรูปลักษณ์ที่คล้ายกันเสียง เหมือนกันตลอดจนมีหลายหลายความหมายทำให้การเรียนรู้ตัวอักษรภาษาจีนไม่เพียง แต่ต้องการเรียนรู้เครื่องหมายรูปลักษณ์ ยังต้องรู้จักการใช้ตลอดจนแยกแยะตัวอักษรภาษาจีนจากเครือข่ายตัวอักษรภาษา จีนที่มีเสียงเหมือนกันรูปลักษณ์ใกล้เคียงกัน

 5,987 total views,  3 views today