เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง


จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมฐานต่างๆ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความสามัคคี ระเบียบวินัย เป็นต้น
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1455224531247513″]

view_on_facebook_border

 2,692 total views,  2 views today

You may also like...