วันวิทยาศาสตร์ 2562


โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีการแสดง Science Show และการแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

view_on_facebook_border

575 total views, 2 views today

You may also like...