น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

mykingtbd

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น ทางสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๒.ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด ๑ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๕๙ เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม

๓. งดการจัดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เป็นเวลา ๓๐ วัน

ทั้งนี้  ทางโรงเรียนขอเลื่อนการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ป.4-6) และสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3) จากที่กำหนดไว้เดิมออกไปก่อน โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบภายหลัง

ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะได้ประกาศแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบต่อไป

 3,323 total views,  2 views today

You may also like...