Open House และวันวิชาการอนุบาล

cats

ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดกิจกรรม Open House และวันวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัย ที่ฝั่งอนุบาล เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจร่วมชื่นชมความสามารถและผลงานนักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีการแสดงเต้นประกอบเพลง การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง English Speech แนะนำโครงงานของแต่ละห้องเรียน การประกวดโครงงาน (Project Approach) ซึ่งมีตัวแทนห้อง นำเสนอนิทรรศการผลงานของนักเรียนแต่ละห้อง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและตัดสินผลงาน รวมถึงการประกวดสื่อการสอนของครูในช่วงบ่าย

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน คณะกรรมผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน รวมถึงคณะครูและนักเรียนทุกคน ในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.681139461989361.1073742134.145215742248405&type=3″]

view_on_facebook_border

 5,949 total views,  3 views today

You may also like...