ประกาศการเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันทักษะเอกชนฯ


ศูนย์การแข่งขันทักษะเอกชน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ตามประกาศของท่านนายกสมาคมฯ ดังนี้

สำหรับการแข่งขันทักษะฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

1.กรณีเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ทุกโรงเรียนทำหนังสือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยมีลายเซนต์ผู้บริหารและตราประทับของโรงเรียน พร้อมแนบเอกสาร เช่น สำเนาใบรับรองแพทย์ / ใบลาออกของนักเรียน /จดหมายจากผู้ปกครองไม่ยินยอมให้เด็กแข่งขัน โดยให้นำไปยื่นที่ศูนย์ฯในวันแข่งขัน (กรณีตามข้อ 1 ไม่ต้องเสียค่าปรับ)

2.กรณีมีชื่อแข่งขันในระบบลงทะเบียน แต่วันแข่งขันไม่มาแข่งขัน (ดูจากเอกสารประชุมผู้บริหาร 9 พย 61) ปรับรายการละ 500 บาท

3.นักเรียนตามข้อ 1 โรงเรียนจะไม่สามารถปริ้นเกียรติบัตรได้ ทางสมาคมจะจัดเกียรติบัตรให้ในภายหลัง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม นอกจากรายละเอียดที่แจ้งนี้ รบกวนให้โรงเรียนของท่าน ประสานงานไปยัง Admin ผู้ดูแลระบบโดยตรงค่ะ

 2,893 total views,  1 views today

You may also like...