แจ้งปรับเวลาช่วงเลิกเรียนระดับปฐมวัย


เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไว้รัสโควิด ในการเว้นระยะห่างและลดความหนาแน่นในการจราจรช่วงเลิกเรียน ทางโรงเรียนขอแจ้งมาตรการเหลื่อมเวลาในช่วงเลิกเรียน โดยตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2563 #นักเรียนระดับอนุบาลจะเลิกในเวลา 14.30 น. #สำหรับนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนเลิกตามปกติ คือ 15.10 น.ค่ะ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่จอดหรือกลับรถหน้าประตูโรงเรียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการรับส่งบุตรหลานด้วยนะคะ
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในการร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจากท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ 🙇‍♀️
#TBDwecare #FightingCOVID19

478 total views, 1 views today

You may also like...