Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ขอแสดงความยิน...

2,643 total views, 1 views today

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

แจ้งผู้เกี่ยวข้องและโรงเรียนที่เข้...

2,754 total views, 1 views today